ZERTIFIKATEJOURNAL

Slovník

Absolutní performance
Dosažení pozitivního hodnotového výnosu u akcie, indexu nebo jiného investičního instrumentu, nezávisle na celkovém vývoji finančních trhů.


Airbag certifikát

Airbag certifikáty zamezují případným ztrátám do předem definované ochranné hranice. Investoři se současně podílí na všech kurzovních růstech, jako kdyby například přímo plně investovali do podkladového aktiva nebo mohou dosáhnout participace, která bude velmi blízko 100 procent.

 

Akciový dluhopis (Reverse Convertible)

Akciový dluhopis je speciálním druhem dluhopisu, který je opatřen vysokým kupónem a jehož hodnotový vývoj závisí na kurzovním vývoji podkladového aktiva, na které je dluhopis emitován. Rámcové emisní podmínky akciového dluhopisu mezi jinými zahrnují příslušné podkladové aktivum, realizační cenu, dobu trvání, výši úrokového kupónu a jmenovitou hodnotu. Pokud bude kurz podkladového aktiva v rozhodný den pod stanovenou realizační cenou, dojde ke splacení formou dodání předem stanoveného poctu akcií. Splacení index dluhopisu se uskuteční dodáním index certifikátu nebo se vyplatí aktuální hodnota indexu v hotovosti.


Asset class (třída aktiv)
Určitá forma majetku, který obsahuje aktiva s podobným rizekem a výnosem. Finanční teorie definovala různé kategorie tříd aktiv jako například akcie, dluhopisy (resp. pevně úročené nástroje), nemovitosti a komodity.

 

Asset Allocation (Alokace aktiv)

Proces rozdělení investic mezi různé třídy aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, za účelem optimalizace rizika a výnosu. Tento proces je vykonávaný podle konkrétní investiční strategie a záměrů jednotlivce nebo instituce.


Ážio
Obecně přirážka k ceně, například rozdíl mezi burzovním kurzem a nominální hodnotou cenného papíru.

 

Backwardation

Situace na trhu s futures, kdy se cena futures snižuje s rostoucí splatností kontraktu. Stav, kdy cena futures je stále nižší než spotová cena podkladového aktiva. Opakem je contango.

 

Basket certifikát

Basket certifikáty jsou cenné papíry, které zobrazují hodnotový vývoj akciových košů tzv. baskets. Do koše vybírá emitent  většinou 5 až 20 akcií a to podle předem stanovených kritérií jako jsou likvidita, růstové šance nebo tržní kapitalizace.


Benchmark
Je měřítkem pro hodnotový vývoj jednotlivé investice a relativním srovnáním s vývojem celkového trhu Benchmark je tedy tzv. měřítkem úspěšnosti jednotlivých (individuálních) investic s úspěšností celkového trhu. Jako benchmark se většinou používá vhodný index; hodnotový vývoj evropských finančních produktů se srovnává s vývojem vůdčího evropského akciového indexu EURO STOXX 50; americké finanční produkty se porovnávají s indexem S&P500 a japonské s indexem Nikkei 225.

 

Blue chips

Jedná se o burzovní termín označující nejkvalitnější akcie příslušné burzy obchodovatelné v nejlikvidnějším tržním segmentu.


Bonita
Obchodní pověst, úvěryschopnost - kreditibilita banky. Velmi intenzivně prověřována v souvislosti se snahou minimalizovat úvěrové riziko. Bonita hraje velmi důležitou roli při emisi cenných papírů.

Bonus certifikát
Bonus-certifikáty se skládají ze tří komponent: Za prvé nabízejí šanci participovat na hodnotovém vývoji zvoleného podkladového aktiva například indexu nebo akcie. Za druhé je u nich při splatnosti vyplacen tzv. bonus formou garantovaného úročení. Za třetí bude bonus vyplacen pouze za předpokladu, že se příslušné podkladové aktivum nebude v průběhu celé doby trvání nikdy kotovat na nebo pod tzv. bariérou. Bariéra se většinou nachází zřetelně pod emisní hodnotou podkladového aktiva. Až po bariéru je tak investorům nabízena ochrana. Pokud však bude tato bariéra někdy v průběhu doby trvání prolomena, ihned se tento produkt přemění v klasický index certifikát. Původně slibované garantované úročení, neboli bonus, nebude vyplaceno. Investor má ale pořád ještě šanci profitovat na opětovném zotavení podkladového aktiva.

 

Cap

Označení, které se často používá jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud obsahuje certifikát cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota certifikátu byla nad touto hranicí. Tento cap je stanoven emisní bankou a platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.

 

Certifikáty s částečnou ochranou (discount-, bonus certifikáty)
Jak již název prozrazuje, certifikáty s částečnou ochranou nabízejí určité zajištění proti možným poklesům podkladového aktiva. Poklesne-li při splatnosti hodnota podkladového aktiva pod předem stanovenou tzv. ochrannou bariéru (angl. knock-in level), bude se od tohoto okamžiku podílet investor i na kurzovních poklesech.

 

Contango

Situace na trhu s futures, kdy se cena futures zvyšuje s rostoucí splatností kontraktu. Stav, kdy cena futures je stále vyšší než spotová cena podkladového aktiva. Opakem je backwardation.

 

Discont certifikát

Je finanční instrument, který umožňuje investorům dosahovat zisků i na stagnujících trzích. Hodí se tedy pro investory, kteří v budoucnosti očekávají méně dynamický růst akciových trhů. Discount certifikáty se vyznačují tím, že emitent poskytne investorovi při nákupu slevu (diskont) z kurzu podkladového aktiva (např. akcie, indexu), ale díky tomu může investor profitovat na růstu pouze do předem stanovené výši tzv. cap.


Diverzifikace
Rozložení investic do různých tříd aktiv (akcií, dluhopisů, nemovitostí, komodit, hedge funds) je jedním z instrumentů, který slouží k redukci rizika a optimalizaci výnosu.

 

Dividenda

Výnosy z cenných papírů vyplácené emitenty. Např. výnosy u akcií, které se na základě rozhodnutí valné hromady rozdělují mezi akcionáře.


Emise
Bankovně technické označení pro vydávání (uvádění do oběhu) nových cenných papírů například certifikátů.

 

Emerging markets

Rozvíjející se trhy, které jsou charakteristické rychlým hospodářským růstem. Patří sem zejména region jižní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika. Investování na těchto trzích je ve většině případů ale spojeno s velkým ekonomickým a politickým rizikem.

 

EUWAX (European Warrant Exchange)

Tržní segment stuttgartské burzy. Je to etablované vůdčí obchodní místo v Evropě při obchodování s certifikáty a strukturovanými investičními produkty.

 

Free float

Tržní kapitalizace akcií volně obchodovaných na trhu, tj. akcií, které nejsou v držení strategického vlastníka, či akcií, které nejsou drženy jako strategický podíl.

 

Futures

Obchody spočívající v závazku kupujícího nakoupit v budoucnosti určitá aktiva za předem stanovenou cenu a závazku prodávajícího mu aktiva za dohodnutou cenu v dohodnutý okamžik prodat)

 

Garantovaný certifikát

Garantovaný certifikát umožňuje investorům ochranu proti kurzovním poklesům zvoleného podkladového aktiva (většinou akcie nebo indexu). I pokud hodnota podkladového aktiva během doby trvání poklesne, bude při splatnosti vyplacena původně investovaná suma a to v plné výši.

 

Globální depozitní certifikáty (Global Depository Receipts)

Globální depozitní certifikáty jsou nástrojem používaným na kapitálových trzích. Jejich podstata je jednoduchá. Část kmenových akcií domácího emitenta nakoupí prostřednictvím manažera zahraniční banka (tzv. depotní banka), na kterou přecházejí vlastnická práva spojená s vlastnictvím původních akcií.

Going public

Veřejná nabídka akcií společnosti, která až doposud byla ve vlastnictví úzké skupiny akcionářů.

 

Hedgefund
Nepodléhají pravidlům alokace aktiv a nejsou podrobeny přísné regulaci. Investují do širokého okruhu investičních instrumentů a používají různé investiční strategie.

Hedgefunds certifikát
Certifikát jehož podkladovým aktivem je investiční portfolio, které obsahuje hedgefunds.

 

Hedging

Zajišťování proti riziku. Je založené na spárování rozdílných toků. Cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.


Index certifikát
Indexové certifikáty přesně zobrazují vývoj největších světových indexů. Hodnota indexového certifikátu může být kdykoliv přesně odvozena z aktuální hodnoty příslušného indexu.

Index
Průběžně vypočítávaný kurzovní barometr, který spojuje kurzovní vývoj mnoha jednotlivých cenných papírů (akcií, dluhopisů) do jedné číselné hodnoty. Běžně je v pravidelných časových odstupech nově sestavován a to podle transparentních a předem známých kritérií (objemy burzovních obchodů, tržní kapitalizace). Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

 

Komodity

Hmatatelný produkt, například ropa, obilniny, drahé kovy. Komodity jsou obvykle obchodovatelné na burze prostřednictvím futures kontraktů.

 

Komoditní trhy

Trhy, na kterých se obchoduje s kontrakty na dodávku různých komodit – drahé kovy, ropa, průmyslové kovy, agrární produkty.


Korelace
Vzájemná statistická míra dvou vývojových pohybů co do síly a směru. V praxi se ale nevyvíjí akciové kurzy nezávisle, ale mají vzájemný vztah - vzájemné ovlivňování. Hodnota korelace se v zásadě pohybuje mezi +1, (exaktně nebo přesně identický průběh) a -1, (zcela protichůdný vývoj). Oblast mezi +0,5 a -0,5 udává, že mezi dvěma sledovanými finančními instrumenty neexistují žádné měřitelné vzájemné vztahy. Optimum přirozeně představují hodnoty v blízkosti nuly.

Market making
Tzv. péče o kurz. Většina emitentů se zavazuje průběžně kotovat nákupní a prodejní kurzy pro emitované finanční produkty (certifikáty). Tím automaticky zabezpečují likviditu. Ve své podstatě jde o stanovování nákupních (bid) a prodejních (ask) kurzů.

 

Měnový kurz

Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Též devizový kurz, směnný kurz.

 

Měnové riziko
Investoři jsou vystaveni měnovému riziku, pokud vlastní cenné papíry emitované v cizí měně a pokud příslušný devizový kurz klesá.

 

Měnové trhy

Jedná se trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).

 

Mid cap

Akcie středně velkých společností.

 

Oborový index

Ukazatel vývoje kurzu akcií určitého segmentu podnikání (např. index automobilového průmyslu, telekomunikací, mediálních společností atd.)

 

Open End certifikát

Investiční certifikát s neomezenou dobou trvání.


Outperformance
Nadvýnos. Popisuje okolnost, kdy investice v daném období dosáhne ve srovnání s jinou investicí (například korespondujícím benchmarkem) lepšího výnosu. Opakem je underperformance.

 

Outperformance certifikát

Outperformance certifikát má již při emisi je stanoven tzv. participační faktor, kterým se lze nadproporcionálně podílet na pozitivním růstu podkladového aktiva.

 

P.A. (p.a.)
Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok.

 

Pákové produkty

Ve srovnání s přímým nákupem podkladového aktiva je pro nabytí pákových produktů zapotřebí méně kapitálu a při správném odhadu tržní situace lze s nimi dosáhnout nadproporcionální hodnotový vývoj.


Participace
Podílení se na kurzovním vývoji podkladového aktiva.

Participační stupeň
Udává do jaké míry umožňuje certifikát investorům se podílet na kurzovních změnách podkladového aktiva. U indexových a strategických certifikátů se investoři neomezeně podílí na veškerých růstech nebo poklesech (100 procentní -neomezená participace). Naproti tomu ostatní certifikáty nabízejí nižší participaci nebo participaci, která je omezená pouze do určité výše.

P/E (Price earnings ratio)
Tento ukazatel odhaduje počet let potřebných ke splacení tržní ceny akcie jejím výnosem, resp. Vyjadřuje kolik peněžních jednotek jsou investoři v dané době ochotní zaplatit za jednu jednotku měny vykazovaného zisku.

PEG (Price earnings to earnings growth ratio)
Tento ukazatel se skládá z ukazatele P/E a z prognózovaného konstantního růstu zisků.

 

Performance

Hodnotový vývoj nebo výnos akcie, indexu nebo jiného investičního instrumentu.

Performance index (růstový index)
Index, který nezohledňuje pouze kurzovní vývoj společností vybraných do indexu, nýbrž do jeho hodnoty jsou započteny (díky reinvestici) i vyplacené dividendy, které tyto společnosti rozdělují. Znamená to, že index každý rok zvyšuje svoji hodnotu o vyplacené dividendy. Označuje se také jako total return index.

Price index (cenový index)
Je index, který nezohledňuje dividendové platby společností vybraných do indexu.


Podkladové aktivum (underlying)
Finanční instrument (například akciový index), který určuje výši splatnosti cenného papíru od něj odvozeného - například certifikátu. Jako podkladové aktivum se používá i pojem underling. Emitent se může rozhodnout mezi množstvím podkladových aktiv a mohou jimi být jak jednotlivé akcie a akciové indexy, tak různé obory či regiony, úrokové míry, měny nebo komodity. Dlouhou dobu byly hlavním podkladovým aktivem emitentů akciové indexy, proto se zažil pojem indexové certifikáty.

 

Poměr odběru (ratio) - podíl na hodnotě podkladového aktiva

Udává, v jaké relaci zobrazuje příslušný certifikát hodnotový (kurzovní) vývoj podkladového aktiva. U certifikátů, jejichž podkladovým aktivem jsou jednotlivé akcie činí poměr odběru zpravidla 1:1. Certifikáty jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy mají poměr směny většinou 1:10 nebo 1:100.

 

Portfolio

Soubor investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.


Přímá investice
Se označuje situace, kdy investor místo certifikátu nakoupí přímo podkladové aktivum.

Reinvestice     

Využití dividend, úroků nebo kapitálových zisků ze stávající investice pro nákup dalších investic.

 

Rating

Ohodnocení pravděpodobnosti, že emitent bude schopen včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů. Rating zveřejňují většinou ratingové agentury.

 

REITs (Real Estate Investment Trusts)

Typ uzavřeného podílového fondu, který do nemovitostí investuje prostředky získané z prodeje akcií (podílů) individuálním investorům. Dosažený zisk se vyplatí akcionářům ve formě dividend.

 

Rolling Discount certifikát
Rolling Discount certifikát investuje průběžně do fiktivních discount certifikátů, které mají zpravidla jednoměsíční dobu trvání. Výměna podkladových discount certifikátů je vždy prováděna podle předem definovaných pravidel a přizpůsobena aktuální tržní situaci i zvolené úrovni tzv. cap. Tato „rolující“ konstrukce discount certifikátu teoreticky umožní neomezenou dobu trvání, přičemž si emitenti vyhrazují právo na předčasnou výpověď.

 

Roll-over proces

Zajistí investici na dobu delší, která přesahuje splatnost všech dostupných futures kontraktů. Při tomto procesu je nutné rolovat jednotlivé futures kontrakty směrem dopředu. To znamená, že splatný futures kontrakt se na trhu zamění za futures s pozdějším termínem splatnosti. Rolovat dopředu lze i několikrát.

 

Quanto

Pokud emitent opatří investiční instrument funkcí quanto, je měnové riziko.eliminováno. Evropský investor podstupuje měnové riziko vždy, když investuje například do akciových-, komoditních-, nebo jených indexů, jejichž hodnoty poskytovatel stanovuje v jiných měnách než EUR.


Quanto certifikát (Quanto certificate)
U mimoevropských indexů je hodnota certifikátu ovlivňována nejen aktuálním stavem indexu nýbrž i dodatečně měnovými kurzy. Kdo chce toto měnové riziko vyloučit může využít tzv. Quanto-certifikátů, které jsou měnově zajištěny a mimoevropský index se potom chová jako kdyby byl kotován v EUR.

 

Small cap

Akcie společností s menší tržní kapitalizací (obvykle nižší než 5 mld.USD).

 

Split (štěpení cenných papírů)

Technická operace, při které je nominální hodnota akcie rozdělena na více akcií o nižších nominálních hodnotách, přičemž jejich součet se rovná původní nominální hodnotě.

 

Spread

Je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou certifikátu. O tento rozdíl se snižuje budoucí zisk investora. Je proto dobré, aby spread byl co nejmenší.

 

Sprint certifikát

Je cenný papír se vždy vztahuje na jednu určitou akcii. Počínaje emisním kurzem až do předem stanového cílového kurzu přinesou svému majiteli na konci své platnosti dvojnásobek toho, co by získal z přímé investice do dané akcie. Jakmile se akcie vyšplhá na vyšší než cílovou hodnotu, certifikát již svou hodnotu nezvýší. Jeho maximální výnos je omezen. Pokud propadne kurz dané akcie pod emisní kurz, sníží se odpovídajícím způsobem i hodnota certifikátu. Ztráty investora se ale nedvojnásobí.


Stock Picking
Investiční strategie stock picking znamená doslova "vybrat (jedinou) akcii". Cíl je v tom, najít za pomoci fundamentální a technické analýzy akcie (popř. cenné papíry obecně), které lépe zhodnotí než celkový trh (benchmark).

 

Strategické certifikáty

Strategické certifikáty jsou syntézou transparentní indexové investice a investiční strategie „stock picking“, jejíž cílem je najít jednotlivé akcie, které jsou trhem podhodnoceny a mohou tak dosáhnout lepšího výnosu než celkový trh.

Tématické certifikáty
Na rozdíl od indexových a strategických certifikátů jsou podkladovými aktivy oborových certifikátů akciové indexy, popř.akciové koše (baskets), které obsahují pouze cenné papíry, jenž vykazují mezi sebou nějaký vzájemný vztah, např. příslušnost k určitému odvětví či oboru.

 

Tržní riziko

Ovlivňuje kolísání výnosů v důsledku fluktuace celkového trhu. Všechny cenné papíry jsou vystaveny tržnímu riziku, ačkoliv primárně ovlivňuje ceny akcií a komodit.

 

Tržní kapitalizace

Vyjadřuje hodnotu společnosti podle tržního ohodnocení cen jejich akcií. Vypočte se jako počet akcií emise násobený aktuálním tržním kurzem.

 

Total return index - viz. performance index


Underlying - viz. pokladové aktivum

Underperformance
Popisuje okolnost, kdy investice v daném období dosáhne ve srovnání s jinou investicí (například do benchmarku) horšího výnosu.

Volatilita

Pravděpodobnost, že se cena, výnos, zisk atd. budou během určitého období měnit. Obecně se volatilita vyjadřuje jako směrodatná odchylka od střední hodnoty možných cen, výnosů, zisků za určitou časovou jednotku. Čím je volatilita vyšší, tím výše se pohybuje i při jinak stejných vlastnostech opční cena. Rozeznává se volatilita historická, spočívající na údajích z minula, a implikovaná volatilita, která odpovídá v daném okamžiku očekávané budoucí volatilitě.


Výnos
V procentech vyjádřený rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

Výnosově rizikový profil
Výnosově rizikový profil je patrný zejména při výběru a poměrovém zastoupení finančních produktů v investičním portfoliu: Investor, který je velmi rizikově averzní se bude při svých investičních rozhodnutích koncentrovat především na výběr standardních a etablovaných akciových titulů (tzv.Blue chips") a kromě Indexových certifikátů bude ještě možná zvažovat alokaci svých volných finančních prostředků do Strategických certifikátů. Pokud ale investor bude ochoten podstoupit větší riziko, tak bude rovněž zvažovat angažmá do růstových akcií. Pro tento typ investorů bude proto vhodné podstoupit tématické a oborové investice.

 

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt